Danh mục chính
Năm VHVM đô thị
Thông tin cần biết

bản đồ việt nam

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
276014
Hôm nay
114
Đang truy cập
0

Ban lãnh đạo :

Giám đốc          : Ngô Văn Bảy

Điện thoại         : 0236 3898137 - 0905 111 507

Email:              : baynv@danang.gov.vn


Phó giám đốc    : Nguyễn Thanh Hồng

Điện thoại         : 0236 3898285 - 0914 000 444

Email hongnt4@@danang.gov.vn


Phó giám đốc    Cao Tấn Ngọc

Điện thoại         : 0914 099 664

Email ngocct@danang.gov.vn

Phòng Hành chính Tổng hợp

Trưởng phòng  : Nguyễn Thị Ánh

Email                :anhnt6@danang.gov.vn


Phó phòng        : Tạ Thị Lan

Email                : lantt1@danang.gov.vn


Phó phòng        : Nguyễn Bá Toàn

Email                : toannb@danang.gov.vn


Điện thoại         : 0236 3898166

Chức năng và Nhiệm vụ :

- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng và quản lý hệ thống tổ chức, bộ máy, biên chế, lao động của đơn vị; lập phương án, kế hoạch, quy hoạch về công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Thực hiện và kiểm tra công tác lao động tiền lương, chế độ, chính sách cho CBCCVC và người lao động của đơn vị;

- Tham mưu cho Giám đốc công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong đơn vị;

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước;

- Tổng hợp, xây dựng, theo dõi và lập các báo cáo việc thực hiện chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao theo quy định;

- Phụ trách công tác lễ tân, tiếp khách trong các ngày lễ, tết, hội nghị; thực hiện về nghi thức của cơ quan nhà nước, xây dựng cơ quan văn hóa;

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc; sửa chữa, mua sắm, bảo quản trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm của đơn vị;

- Quản lý xe, đảm bảo phương tiện đi lại cho cán bộ của đơn vị khi đi công tác;

- Phối hợp với các phòng, ban (Ban thanh tra nhân dân, BCĐ xây dựng cơ quan văn hóa, BCĐ triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở,…) kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy cơ quan, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đon vị;

- Phụ trách công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy của đơn vị;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

-Tham mưu cho lãnh đạo, quản lý và điều hành các công tác tài chính của đơn vị.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo hàng tháng và quyết toán theo định kỳ với cơ quan cấp trên;

- Quản lý các nguồn kinh phí của đơn vị, thực hiện đầy đủ rành mạch các nguyên tắc thủ tục hành chính;

- Cân đối, phân bổ kinh phí cho các nhu cầu của đơn vị, hướng dẫn kiểm tra thực hiện kế hoạch và các chế độ tài chính do Nhà nước ban hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị đúng nguyên tắc, đúng pháp luật;

- Tham mưu cho thủ trưởng đơn vị trong công tác tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hạch toán kế toán, quản lý tài chính trong nội bộ đơn vị;

- Hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ việc thu, chi của đơn vị, thực hiện doanh thu hoạt động sự nghiệp và các khoản chi cho con người;

- Theo dõi,tính khấu hao tài sản đang sử dụng trong đơn vị ;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thủ trưởng đơn vị giao.

Phòng Nghệ thuật Quần chúng

Trưởng phòng  Nguyễn Cường 

Email                : cuongn1@danang.gov.vn


Phó phòng        : Đinh Thị Bích Huyền

Email                : huyendtb@danang.gov.vn


Điện thoại         :  0236 3898147

Chức năng và Nhiệm vụ :

- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác văn hóa-văn nghệ quần chúng, phương pháp công tác câu lạc bộ; tổ chức các loại hình văn hóa-nghệ thuật, phối hợp thực hiện các dịch vụ văn hóa và biểu diễn nghệ thuật.

-Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, huởng dẫn. vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phương.

-Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất luợng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đổi với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ.

- Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội văn nghệ quân chúng, nhóm sở thích - câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hưởng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa - nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

-Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản săc văn hóa dân tộc; tố chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa ở cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng, mở các lớp năng khiếu về văn hóa-nghệ thuật.

- Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tồ chức các dịch vụ văn hóa-nghệ thuật, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Văn hóa giao.

Phòng Tuyên truyền Cổ động Triển lãm 

Trưởng phòng   : Hoàng Duy Thanh

Email                 :thanhhd@danang.gov.vn


Phó phòng        : Lê Thị Lệ Thanh

Email                : thanhltl@danang.gov.vn


Phó phòng       : Nguyễn Thị Lệ Hằng

Email               : hangntl1@danang.gov.vn


Điện thoại         : 0236 3898140

Chức năng và Nhiệm vụ :

- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm, quảng cáo

- Thực hiện việc vận động, liên kết, phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị-xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị-xã hội của ngành và của thành phố

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa ở cơ sở về công tác tuyên truyền, cổ động, triển lãm

- Nghiên cứu và thử nghiệm các phương thức mới trong công tác tuyên truyền, cổ động triển lãm

- Triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan, triễn lãm ...phục vụ tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sụ kiện chính trị - xã hội theo sự chỉ đạo của lãnh đạo

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thủ trưởng đơn vị giao.

Đội Tuyên Truyền Lưu Động

Đội Trưởng       : Lê Phước Thịnh  

Email                :thinhlp@danang.gov.vn


Đội phó            Lê Văn Thanh  

Email                :thanhlv@danang.gov.vn


Điện thoại         : 0236 3898138

Chức năng và Nhiệm vụ :

- Tham mưu  cho lãnh đạo Trung tâm xây dựng nội dung, hình thức hoạt động, thực hiện việc tổ chức các loại hình tuyên truyền lưu động.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng tháng, quý.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp đến người dân ở cớ sở.

- Phối hợp với các cơ quan ban, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương thực hiện các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phối hợp với các cơ quan ban, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các chuyên viên, kỷ thuật viên.

- phối hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng .

- Tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, pháp luật của nhà nước.

-thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo trung tâm giao.


Tranh cổ động
Hỗ trợ Online

TTVH Thành Phố Đà Nẵng

Tel: 0236 3898137

Fax:0236.3898137

Hotline:0236 3898137

Email: ttvhtp@danang.gov.vn


ttvhtp@yahoo.com


ttvhtp
Tin tức mới nhất